အောင်မြေနင်းသူများအကြောင်း=မြတ်ငြိမ်း

  • Home
  • Catalog
  • အောင်မြေနင်းသူများအကြောင်း=မြတ်ငြိမ်း

အောင်မြေနင်းသူများအကြောင်း=မြတ်ငြိမ်း

Product ID:
Ks 3,500
Includes CT (5.00 %)

"အောင်မြေနင်းသူများအကြောင်း=မြတ်ငြိမ်း Robert T.Kiyosaki နှင့် Sharon L.Lechter, C.P.Aတို့ ပူးပေါင်းရေးသားထားကြသည့် Rich Dads Success Storiesကို ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့နှစ်ဦးသည် ယခင်ကလည်း Rich Dad Poor Dadဟူသော အမည်ဖြင့် ကြီးပွားချမ်းသာရေးဆိုင်ရာ တက်ကျမ်းကို ရေးသားခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ (ထိုစာအုပ်ကို ယခုစာအုပ်ဘာသာပြန်သူ မြတ်ငြိမ်းမှ “ဖခင်နှစ်ဦး သင်ပေးတဲ့ ဆင်းရဲနည်း၊ ချမ်းသာနည်း”ဟူ၍ ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။) ယခုစာအုပ်တွင်မူ ထိုRich Dad Poor Dadစာအုပ်ပါ ကြီးပွားချမ်းသာနည်းများကို ယုံယုံကြည်ကြည် လိုက်နာကျင့်ကြံပြီး အောင်မြင်မှု ရခဲ့သူများအကြောင်းနှင့် သူတို့၏ မတူညီသည့် အတွေ့အကြုံများ၊ လုပ်နည်း လုပ်ဟန်များကို စာဖတ်သူများ အတုယူ သိရှိနိုင်ရန် ထိုသူများကို ကိုယ်တွေ့မေးမြန်း အင်တာဗျူးကာ ပြန်လည်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။ "

Checking stock...

အောင်မြေနင်းသူများအကြောင်း=မြတ်ငြိမ်း
Robert T.Kiyosaki နှင့် Sharon L.Lechter, C.P.Aတို့ ပူးပေါင်းရေးသားထားကြသည့် Rich Dads Success Storiesကို ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့နှစ်ဦးသည် ယခင်ကလည်း Rich Dad Poor Dadဟူသော အမည်ဖြင့် ကြီးပွားချမ်းသာရေးဆိုင်ရာ တက်ကျမ်းကို ရေးသားခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ (ထိုစာအုပ်ကို ယခုစာအုပ်ဘာသာပြန်သူ မြတ်ငြိမ်းမှ “ဖခင်နှစ်ဦး သင်ပေးတဲ့ ဆင်းရဲနည်း၊ ချမ်းသာနည်း”ဟူ၍ ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။) ယခုစာအုပ်တွင်မူ ထိုRich Dad Poor Dadစာအုပ်ပါ ကြီးပွားချမ်းသာနည်းများကို ယုံယုံကြည်ကြည် လိုက်နာကျင့်ကြံပြီး အောင်မြင်မှု ရခဲ့သူများအကြောင်းနှင့် သူတို့၏ မတူညီသည့် အတွေ့အကြုံများ၊ လုပ်နည်း လုပ်ဟန်များကို စာဖတ်သူများ အတုယူ သိရှိနိုင်ရန် ထိုသူများကို ကိုယ်တွေ့မေးမြန်း အင်တာဗျူးကာ ပြန်လည်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။
 

You may also like

Recently viewed

© 2020 Mogozay Marketplace